วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Ex1


1.จงอธิบายความหมายของคำต่อไปนี้ตามความหมายเข้าใจของนักศึกษาเอง

   เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง เป็นการนําความรู้ ทักษะ และทรัพยากรมาสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการโดยผ่านกระบวนการ เพื่อแก้ปัญหา สนองความต้องการ หรือเพิ่มความสามารถในการทํางานของมนุษย์

    เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology) เป็นคำศัพท์ที่มาจากคำอย่างน้อย 2 คำ คือ คำว่าเทคโนโลยี(technology) กับคำว่าสารสนเทศ  (information) ดังนั้น ความหมายของคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศตามรากศัพท์จึงหมายถึง การจัดระบบสารสนเทศที่ต้องใช้เครื่องมือหรือวิธีการที่พัฒนาแล้วมาดำเนินการ (มนูญ แก้วราตรี, 2542, หน้า 11) นอกจากนี้ยังมีผู้ให้ความหมายของคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ITไว้ ดังนี้
          ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2548, หน้า 16) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึก จัดเก็บ ประมวลผลค้นคืน ส่งและรับเชื่อมโยงข้อมูลและสารสนเทศ ซึ่งรวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ

    เทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication Technology)  คือเทคโนโลยีดิจิตัล (Digital Technology)ประเภทหนึ่งซึ่งได้พัฒนาตัวเพื่อเอื้อต่อการจัดการ  “การสื่อสาร(Communication)” หรือ “การขนส่งข่าวสาร(Transfer of Information)”  เทคโนโลยีการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาพ (Image) เสียง (Voice)  หรือทางด้านข้อมูล (Data) ได้รับการพัฒนาจนมนุษย์ สามารถเชื่อมโยงติดต่อกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  และเป็นเครือข่ายที่ติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลก  เป็นยุคของสารสนเทศ (Information Age) และเป็นสังคมสาร- สนเทศ(Information Society) ที่นับวันจะมีอัตราการเติบโตขึ้นทุกที่ทั้งในด้านขนาดและปริมาณข่าวสารที่ไหลเวียนBullอยู่ในสังคม (ธวัชชัย พานิชยกรณ์, 2539)

2.Cyber  Bully หมายถึงอะไรหรือปรากฎณ์การณ์ใด จงอธิบายพร้อมทั้งยกตัวอย่าง

    คำว่า Cyber Bullying เป็นคำที่เกิดใหม่เพื่ออธิบายการกลั่นแกล้งในโลกไซเบอร์ เช่น อีเมล์ การส่งข้อความ เว็บ ชุมชนออนไลน์ และ โทรศัพท์  รูปแบบการแกล้งประเภทนี้มีตั้งแต่ นินทา ด่าทอ ส่งข้อมูลลับของคนอื่นโดยมีเจตนาให้บุคคลนั้นเสียชื่อเสียง และ เสื่อมเสีย เช่น การกล่าวหาในเรื่อง ๆ หนึ่ง ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ โดยที่เหยื่อนั้นไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าใครเป็นผู้กระทำ ถึงแม้ว่าการใช้ Social Network ในสังคมไทยในปัจจุบันนั้นถือว่า มีการป้องกันในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว ระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี แต่ก็คงไม่เพียงพอที่ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ Cyber Bullying ขึ้นมาได้ ผู้ใช้ต้องเข้าใจและเท่าทันเหตุการณ์ปัจจุบัน ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น